Kundservice, vardagar 8-17:  08 - 612 43 70

Hem
Våra tjänster
Våra Destinationer
Om oss
Kontakta oss
Offertförfrågan
OM OSS
KUNDER
NYHETER
OM WEBBPLATSEN
RESEVILLKOR
Kontakta oss
Kontakta våra projektledare för att diskutera idéer kring ert arrangemang.
Vill du att vi
ska kontakta dig?
Namn:
E-post:
Telefonnummer:
Meddelande:

Skicka

Skriv ut

 

 

RESEVILLKOR – KONFERENS OCH GRUPPRESOR

 

AVTALSFÖRHÅLLANDE

 

1. Reseavtalet är bindande för parterna Vulkan Resor AB och beställaren av konferens- eller gruppresa när Vulkan Resor skriftligen har bekräftat beställarens beställning (Faktura på anmälningsavgift) och beställaren inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt Vulkan Resors anvisningar.

 

2. Alla frågor som har samband med avtalad resa regleras uteslutande mellan Vulkan Resor och beställaren.

 

3. Avtal mellan Vulkan Resor och beställaren, som i något avseende förändrar eller upphäver reseavtalet jämte dess villkor måste avfattas skriftligen och godkännas av båda parter för att vara gällande.

 

4. Beställaren är skyldig att informera resenärer om dessa villkor.


KONTAKTPERSON

 

Beställaren skall utse kontaktperson med rätt att företräda beställaren gentemot Vulkan Resor i alla frågor gällande reseavtalet och i allt övrigt som rör arrangemanget av konferens- eller gruppresan.

DELTAGARLISTOR

 

Beställaren ska senast 40 dagar före avtalad avresedag tillställa Vulkan Resor 100% av namnen på resenärerna.

AVBESTÄLLNING 
 

1. Avbeställning ska alltid ske skriftligen.


2. Beställaren har rätt att utan kostnad avbeställa upp till 10% av antalet resenärer enligt det ursprungliga avtalet, under förutsättning att avbeställningen kommer Vulkan Resor tillhanda senast 60 dagar före avtalad avresedag. (Om resan innefattar flera avresedagar gäller alltid den första avresedagen.)


3. För avbeställningar, som ej omfattas av vad som föreskrivs av punkterna 2 ovan, debiteras en avbeställningskostnad per avbeställd resenär enligt nedanstående matris. I matrisen angivna procenttal anger att avbeställningskostnaden debiteras med ett belopp som motsvarar så många procent av varje avbeställd resenärs totalpris enligt reseavtalet.

AVBESTÄLLNING        AVBESTÄLLD DEL AV AVTALAD GRUPP,

FÖRE AVRESA            KOSTNAD PER PERSON 
DAGAR                            1 – 10%       11 – 100% 

 

Mer än 60                           0%                10% 
59 - 46                             10%                20%
45 - 31                             25%                80%

30 - 16                             50%              100%

15 - 9                               80%              100%

8 - 0                               100%              100%


ÄNDRINGAR

 

1. Varje ändring i reseavtalet som genomförs på beställarens önskan efter överenskommet reseupplägg gällande flygserie, avreseflygplats, avresedag, aktiviteter, reslängd och eller hotell, debiteras beställaren 100 kr per resenär.

 

2. Namnändringar på enskilda resenärer inom gruppen som kommer Vulkan Resor tillhanda senare än 30 dagar före avtalad avresedag, debiteras beställaren i enighet med de merkostnader som Vulkan Resor åsamkas, dock lägst 250 kr per resenär.


BETALNINGSVILLKOR

 

1. Anmälningsavgiften uppgår till 20% av beställt arrangemang och ska vara Vulkan Resor tillhanda på angivit förfallodatum (normalt 7 dagar efter beställning, om inte annat avtalas) enligt faktura anmälningsavgift. Anmälningsavgiften är en del av resans pris och avdrages från slutbetalningen.

 

2. Slutlikvid skall vara Vulkan Resor tillhanda senast 40 dagar innan avtalad avresedag om inte annat särskit avtalats. Har inte full betalning för resan kommit Vulkan Resor tillhanda senast 40 dagar före avtalad avresedag, äger Vulkan Resor rätt att betrakta hela resan som avbeställd och tillgodoräkna sig ersättning enligt matrisen ovan. Vid beställning av resa inom 40 dagar före avtalad avresedag skall det totala priset för resan betalas per omgående.

 

3. Kostnaden för extra arrangemang, utöver vad som betalts enligt punkt 1 och 2 ovan, faktureras efter slutförd resa och betalas av beställaren inom 30 dagar efter tilläggsfaktura erhållits.

 

4. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta på 13% enligt räntelagen. 


PRISÄNDRING

 

1. Inträffar kostnadsökning för Vulkan Resor efter det att reseavtalet blivit bindande för parterna får Vulkan

Resor höja priset för resan med belopp som motsvarar kostnadsökningar om dessa beror på ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Vulkan Resor skall så snart som möjligt underrätta beställaren om prishöjningen.

 

2. Om Vulkan Resors kostnader för att genomföra resa skulle minska p.g.a. sänkta skatter, tullar eller avgifter enligt ovan skall Vulkan Resor sänka priset för resan med belopp motsvarande kostnadssänkningen.

 

3. Offerten är baserad på vid tillfället aktuella valutakurser. Kostnadsökningar pga av valutakursförändringar på mer än 5% regleras med motsvarande belopp i slutfakturan.

ANSVAR

 

1. Vulkan Resor svarar för fel eller brist som består i att avtalade prestationer uteblivit eller utförts på ett sätt som från standard är underlägset vad som avtalats. Ersättning för fel eller brist enligt ovan utgår i form av prisavdrag med belopp som kan anses motsvara felets eller bristens betydelse.

 

2. Utöver vad som angivits under 1. ovan svarar Vulkan Resor endast för skada som Vulkan Resor eller av Vulkan Resor för resans genomförande anlitat företag vållat genom vårdslöshet eller försummelse.

 

3. Vulkan Resor fritar sig helt ansvar enligt 1. och 2. ovan för fel, brist och skada på grund av katastrof, epidemi, strejk eller annan händelse av force majeurekaraktär eller på grund av beställarens eller resenärs försummelse.

 

4. Vulkan Resors skadeståndsansvar enligt 2. ovan omfattar endast direkt ekonomisk skada. För indirekt skada (följdskada) eller skada som inte är av ekonomisk art (ideell skada) fritar sig Vulkan Resor således helt

från ansvar. Har Vulkan Resor vållat skadan genom vårdslöshet gäller dock inte denna friskrivning.

 

5. Beställaren har inte rätt till ersättning för fel, brist eller skada enligt ovan om han inte inom tio dagar efter det han märkt eller bort märka felet underrättar Vulkan Resor härom. Reklamation skall i förekommande fall ske på resmålet så att Vulkan Resor bereds möjlighet till avhjälp.

 

6. Beställaren skall informera resenärerna om deras skyldighet att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledare/guide eller av annan person som Vulkan Resor anlitar. Resenär är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenär på ett väsentligt sätt bryter mot detta kan Vulkan Resor häva reseavtalet.

Vulkan Resor AB innehar IATA-licens och har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet.
Om Vulkan Resor | Kontakta oss | Sitekarta
© Vulkan Resor AB